• Wednesday 23 August 2023, 20:00 uur

Orgelconcert Oude Kerk Ede

Hermann Beyer
Praeludium und Fuge in e-moll

Johannes Brahms
‘O Gott, du frommer Gott’ Uit: Elf Choralvorspiele, Op. 122

Max Reger
Melodia, Opus 129, nr. 4

Johann Sebastian Bach
Sinfonia ‘Wir danken dir, Gott, wir danken dir’, BWV 29
(arr. Alexandre Guilmant)

Arvo Pärt
Annum per annum

Sergei Rachmaninov
• Prélude, op. 32, nr. 5 (arr. Reitze Smits)
• Vocalise, op. 34, nr. 14 (arr. Reitze Smits)

Edwin Lemare
Marche heroïque

Dolf Hendrikse
Partita ‘De nacht, de moeder van de rust’

Gerben Budding
Improvisatie